Normes de publicació

La participació en esta revista-blog, mitjançant l'elaboració de posts, està oberta als estudiants de les assignatures de Teoria i pràctica del currículum de l'EF i Disseny curricular de l'EF (llicenciatura), així com als estudiants de Planificació i Avaluació de l'Activitat Física i l'Esport i Metodologia de l'Ensenyança de l'Activitat Física i l'Esport (grau). Els posts compliran els següents requeriments:

a) L'autor del post s'identificarà amb nom i cognoms i de l'assignatura en què està matriculat.

b) El contingut del post serà original.

c) Es podran escriure en català, castellà o anglés amb correcció ortogràfica i gramatical.

d) El post podrà ser un article d'opinió, una entrevista, una recensió d'un llibre, una reflexió sobre una pel·lícula, una crònica d'un esdeveniment, una revisió o recull bibliogràfic sobre un tema específic, una crítica a algun article científic, un aclariment conceptual. Etc.

e) El seu contingut versarà sobre aspectes relacionats amb qualsevol dels temes tractats a les assignatures de Teoria i pràctica del currículum de l'EF, Disseny curricular de l'EF, Planificació i Avaluació de l'Activitat Física i l'Esport, o Metodologia de l'Ensenyança de l'Activitat Física i l'Esport.

f) Els posts tindran una extensió entre les 400 i les 800 paraules.

g) Es recomana la utilització d'enllaços (links) al text. Si es tracta d'un tema que ja ha estat tractat a la revista-blog s'haurà de ficar algun enllaç als treballs anteriors.

h) El post podrà incorporar alguna fotografia (a ser possible original de l'autor o citant la font), així com algun àudio o vídeo (mitjançant un enllaç o un codi d'inserció).

i) El post es remetrà a l'adreça de correu: didacticafe@gmail.com. En ser rebut serà avaluat pel Consell de redacció, qui decidirà si és adient la seua publicació, si cal fer modificacions o si es rebutja.